Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği

(Epistemological Approaches in Contemporary Philosophy of Religion and the Rationality of Belief in God)

Nebi MEHDİYEV

This thesis explores the essence of epistemological approaches in contemporary philosophy of religion, which may be described as pluralistic and critical. It discusses the question whether belief in God is rational and how it can be answered by constructing a meta-epistemic analysis of these epistemological approaches.

The first chapter, introductory to the religious epistemology, attempts to construct a model of religious epistemology by examining the atheistic challenge and the theistic responses to it. The second chapter examines the concept of rationality as well as its relation to the theistic responses. It concludes with the argument that belief in God is rational but its rationality can be explained through person-related arguments that can be established with a theistic evidentialist perspective.

 

 

 

2008, 176 pgs.
ISBN 978-975-389-558-3

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  Publications
           ISAM Publications - Books
           TDV Encyclopedia of Islam
           Periodicals
           Academic Researches
           Editions and Translations
           PhD Theses
              - INTRODUCTION TO THE EPIST...
              - Fıkıh Usulünde Mütekellim...
              - Hz. Peygamber Döneminde Ç...
              - Azerbaycan’da Din: Sovyet...
              - Şem'î Efendi ve Mesnevî Ş...
              - Sebepleri ve Sonuçları Aç...
              - The Role of Poetry in the...
              - Zeydiyye-Mu'tezile Etkileşimi Zeyd b. Ali'den Kasım er-Ressî'nin Ölümüne Kadar">...
              - Fethu'l Bârî ve Umdetü'l-Kârî'nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi">...
              - Hadis Rivayetinde Râvi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler">...
              - İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı">...
              - İmâmiye’nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci">...
              - Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar">...
              - Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri">...
              - Memlükler Döneminde Vezirlik 1250 - 1517">...
              - Kelâmda Yenilik Arayışlar...
           Qadi Registers
           Catalogues
           Conference and Symposium Proceedings
           Prestige Books
           Dictionaries
           Popular Books
           Critical Manuscript Editions