NEW ISSUE! Journal of Ottoman Studies (60, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 60
 , 2022 

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

Cursing Through Someone Else’s Mouth: Faizi’s Lampoon of Veysi /
Başkasının Ağzından Sövmek: Faizi’nin Veysi Parodisi • 1
Ercan Akyol

From Decline to Transformation: Reflections on a New Paradigm
in Ottoman History
/ Çöküşten Dönüşüme: Osmanlı Tarihinde Yeni Bir Paradigma Üzerine Düşünceler • 27


Olivier Bouquet

 

Kadim Musiki Geleneğinin Hayatta Kalan Örneği: Mahur Kâr /
A Surviving Composition from the Ancient Musical Tradition: Mahur Kâr • 61

Mehmet Uğur Ekinci - Harun Korkmaz

 

The End of the timar System in Bosnia, 18th - 20th Century / Bosna’da Timar Sisteminin Sonu (18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) • 97 
Philippe Gelez

II. Mahmut Döneminde İstanbul’daki Sıbyan Mektepleri ve Öğrenci Sayıları /
Primary (sıbyan) Schools and Student Numbers in Istanbul during the Era of Mahmut II • 139
Mustafa Mesut Özekmekçi

 

Arapçılık ve Helencilik Arasında Osmanlı Devleti: Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Krizi (1908-1914) / Ottoman State between Arabism and Hellenism: The Crisis of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem (1908-1914) • 179 
Melikşah Arslan


II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Yeni Eğitim Arayışları
ve Modern Birey Düşüncesi
/ The Idea of the Modern Individual and the Search for New Education in the Periodicals during the Second Constitutional Era • 217 
Kurtuluş Öztürk – Seyfi Kenan

 

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS


Janet Afary and Kamran Afary, Molla Nasreddin: The Making of a Modern Trickster
(1906-1911)

Sarp Kurgan • 259


Ünal Araç, İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği (1718-1730)
Soner Demir • 263


Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
Bünyamin Punar • 268


Ian Barnes, Rusya Huzursuz İmparatorluk: Bir Tarihsel Atlas
Elif Uzunağaç • 274


Bent Holm and Mikael Bøgh Rasmussen (eds.), Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe
Şûra Tekin • 278


Talip Çukurlu, İsyânî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
Abdullah Uçar • 283


M. Talha Çiçek, Negotiating the Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914
Caner Yelbaşı • 286


Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam: Bir İmparatorluk Bir Din
Emine Yüksel • 290


Leslie Peirce, A Spectrum of Unfreedom: Captives and Slaves in the Ottoman Empire
Abdulhadi Uysal • 294


Friedrich Naumann, Das Tagebuch des Friedrich Naumann: Reisebeschreibungen eines kaiserlichen Leibkochs / Friedrich Naumann’ın Günlügü: Kraliyet Aşçıbaşının Seyahat Notları
Kemal Beydilli • 299
 

 

VEFEYÂT / OBITUARY


Rifa‘at ‘Ali Abou-El-Haj (1933-2022)
Janet Klein • 253

 

 

For the former issues, please click

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


            
           

         

         

                   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News