Journal of Ottoman Studies (51,2018)

  Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 51, 2017 ISSN: 0255-0636
 

 

 

 

CONTENT
 
Japonya’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları • xiii
Yoichi Takamatsu
 
Enter the Mongols: A Study of the Ottoman Historiography in the 15th and 16th Centuries / 15. ve 16. Yüzyıldaki Osmanlı Tarihlerinde Moğol Simgesi • 1
Hiroyuki Ogasawara
 
16. Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Defterdarlığı / The Financial Administration of Halep during the Second Half of 16th Century • 29
Yasuhisa Shimizu
 
16. ve 17. Yüzyıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolusu’nda Timarların Çeşitli Biçimleri: Farklı Uygulamalara Tek İsim Koymak / The Many Forms of “Timars” in Eastern and Southeastern Anatolia in the 16th and 17th Centuries: Putting a Label on Diverse Practice • 63
Kumiko Satio
 
Osmanlı Belge Yönetiminde Kesilmiş Hatt-ı Hümayunlar / The Hatt-ı Hümayuns cut out from other documents in the Ottoman document management of the Sublime Porte • 115
Yoichi Takamatsu
 
Mixed Dynamism of Relief in the Late Ottoman Empire: The Historical Actualities of Fundraising Campaigns / Osmanlı Modernleşme Sürecinde Yardım ve Refah Faaliyetlerinin Karmaşık Dinamizmi: Tarihî Gerçeklik Bakımından İane Toplama Faaliyetleri • 159
Shin Sasaki
 
The 1869 Ottoman Public Education Act: Proceedings and Participants / Ma‘ârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi’nin Müzakere Süreci ve Üyeleri • 181
Kiyohiko Hasebe
 
Sharī‘a Judges in the Ottoman Nizāmiye Courts, 1864-1908 / Osmanlı Nizāmiye Mahkemelerinde Şer‘ī Hakimler (1864-1908) • 209
Jun Akiba
 
‘Abd al-Ģamīd al-Zahrāwī and His Thought Reconsidered: An Intellectual Portrait of the Arab Nationalist as an Ottoman Politician / Abdülhamit Zehravi ve Düşüncesini Yeniden Düşünmek: Bir Arap Milliyetçisinin Osmanlı Siyasetçisi Olarak Entelektüel Portresi • 239
Nobuyoshi Fujinami
 
Prelude to Ottoman Decline Consciousness: Monetary Turbulence at the end of the Sixteenth Century and the Intellectual Response / Osmanlı İnhitat Söylemine Girizgâh: 16. Yüzyıl Sonu Para Çalkantıları ve Düşünce Dünyasındaki Yansımaları
•265
Cemal Kafadar
REVIEW ARTICLE
Selim’i Yazmak
Fikret Yilmaz • 297
An Unknown Epistle of Idrīs-i Bidlīsī: Risāla dar ‘Ilm-i Qiyāfat
Vural Genç • 391
Vakanüvis Halîl Nûrî Bey ve Târîh’inin Neşri Üzerine Bazı Mülahazalar
Hüseyin Sarikaya • 419
Problems in the Interpretations of Ottoman Rebellions in the Early Modern
Period: An Analysis and Evaluation of Existing Literature on the Ottoman
Rebellions between 1550 and 1821
Birol GÜNDOĞDU • 459
Book RevIews
Michael Talbot, British-Ottoman Relations, 1661-1807: Commerce and
Diplomatic Practice in Eighteenth-Century Istanbul
Emrah Safa Gürkan • 487
Michael Chamberlain (çev. Büşra Kaya), Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik,
Şam, 1190-1350
Mustafa Gündüz • 490
Christine Isom-Verhaaren & Kent F. Schull (der.), Living in the Ottoman
Realm:Empire and Identity. 13th to 20th Centuries
Güneş Işiksel • 496
Selçuk Esenbel (ed.), Japan on the Silk Road: Encounters and
Perspectives of Politics and Culture in Eurasia
Özlem Çaykent • 498
Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Bilim Mirası: Giriş, I. cilt: Mirasın
Oluşumu, Gelişimi ve Meseleleri; II. cilt: Önemli Âlimler ve Eserler

Magda Makhlouf • 503

 

 
     

     
 

    Library

    Documentation
    Articles on Theology
    On-going Theology Theses
    Articles in Ottoman Turkish
    Treatises in Ottoman Turkish
    Electronic Resources
    Links             Membership

     Survey

     Contact        


             TDV Encyclopedia of Islam 
           

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

  News
           News
              - Joint Publication from Pr...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - New Edition from Early Cl...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - New Publication: İSAM’s G...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...